0

Het dossier: Dubbele hoeveelheid chroom (VI) in high solid primer

Niet minder, maar méér chroom-6. Defensie heeft een verf voor defensiematerieel vervangen voor een verf met twee keer zoveel van de kankerverwekkende stof. En dat terwijl ze officieel chroom-6 moet uitbannen. Naar de zorgen en klachten van het personeel wordt niet geluisterd. De grote vraag is waarom verf met deze kankerverwekkende stof nog altijd wordt gebruikt door het Nederlandse leger. Zo heeft België al in 2014 besloten te stoppen met het gebruik van verf met chroom-6. Zij gebruiken dus wél een chroomvrij alternatief.


De documenten (wordt nog aangevuld)

4 maart 1998: TNO: Onderzoek naar mechanische en corrosiewerende eigenschappen van chromaatvrije primers voor aluminium en staal. TNO voert een onderzoek uit in opdracht van Defensie naar chloorvrije vervangers. TNO komt tot de conclusie dat chromaatvrije primers, toegepast op aluminium ongeveer gelijk presteren als chroomhoudende primers. Bij toepassing op staal blijven de chroomvrije primers gemiddeld wat achter bij chroomhoudende primers.

4 maart 2000: Bedrijfsvoeringsproblemen bij het gebruik van chromaatvrije primer bij de F-16. Door de vliegbasis Twenthe wordt afgeraden om de chroom VI vrije primer te gebruiken op de F-16. Bij de F-16 zouden aan de vliegtuigbuitenzijde structurele delen aanwezig zijn die bij corrosieschade de vliegveiligheid en operationele inzetbaarheid verminderen.

11 februari 2016Werkgroep chroom VI op de werkplek (11e vergadering). Tijdens dit overleg wordt gesproken over het aanbrengen van chroom (VI) vrije coating op de C-130. Noorwegen en België hebben dat dan al gedaan.

10 maart 2016CLSK ambitie Chroom VI vrije coatingsystemen. Gesteld wordt om niet te wachten op marktpartijen (OEM), maar zelf het voortouw te nemen.

28 november 2016Nota – Chroom VI problematiek. De high solid primer bevat minder oplosmiddelen met als gevolg dat het percentage chroom VI toeneemt. Dit percentage zou volgens het CEAG stijgen van 16 naar 30%. Opgemerkt wordt dat theoretisch met een dunnere laag kan worden volstaan, om daarmee het aangebrachte percentage chroom VI gelijk te houden.

1 maart 2017Plan van aanpak verlaging grenswaarde chroom-6. Met ingang van 1 maart 2017 wordt een nieuwe, verlaagde grenswaarde voor chroom-6 van kracht. Werkgevers, en dus ook het Ministerie van Defensie, dienen een plan van aanpak te hebben om duidelijk te maken op welke termijn en hoe zal worden voldaan aan de nieuwe wettelijke grenswaarde.

27 maart 201816e vergadering chroom VI op de werkplek. Tijdens deze vergadering wordt een stand van zaken van chroom VI bij de Luchtmacht (CLSK) besproken naar aanleiding van de staatssecretaris. In dit plan worden de conclusies getrokken dat nagenoeg alle vliegtuigtypen nog zijn voorzien van chroom-6 houdende coatings, dat concrete inspanning voor de werknemer in de praktijk niet zichtbaar is en dat er tot dusver niet veel resultaat wordt geboekt met het vervangen van chroom-6.

31 mei 2018ADR rapport: Implementatie verlaagde grenswaarde chroom-6. In dit rapport wordt duidelijk dat er geen plan is voor vervanging van chroom-6 houdend materieel en dat er stagnatie is in de maatregelen om met chroom-6 te kunnen werken. Knelpunten resulteren niet in vervolgacties en er is onvoldoende prioriteit bij lijnmanagement. Verder functioneert de governance niet adequaat.

 

 

 

0

Het dossier: chroom-6 in 155mm granaten (PZH2000)

Tijdens levensverlengend onderzoek aan de 155mm granaat kwam schuurstof vrij. Na onderzoek bleek er de schuurstof chroom VI te bevatten. Door Defensie is geconstateerd dat bij regulier gebruik respirabele (inhaleerbare) chroom VI deeltjes vrijkomen in de bedieningsruimte van de PZH2000.

 

De documenten over chroom VI in 155mm granaten

11 december 2017: Bij het uitvoeren van Levensduur Verlengend Onderzoek (LVO) aan 155mm granaten, is schuurstof vrijgekomen. De medewerkers die de trilproef uitvoerden wilden weten of zich in de schuurstof chroom VI bevond.

22 december 2017: In de schuurstof blijkt chroom VI te zijn aangetroffen. Het betrof in dit geval rookgranaten met lotnummer SIL 81-3. Deze granaten zijn bijvoorbeeld tijdens een recente oefening (Varpalota Challenge) in 2016 gebruikt. Geconstateerd wordt dat ook andere typen chroom VI kunnen bevatten. Alle LOT nummers van voor 1 januari 1992 worden als verdacht aangemerkt.

10 januari 2018: In dit memo worden degenen die in aanraking zijn geweest met het type en LOT nummer SIL81-3, bijvoorbeeld tijdens schietoefeningen of transport, aangeraden een formulier Dfe 050a in te vullen en in te leveren bij de personeelsfunctionaris. Verder worden veiligheidsmaatregelen geadviseerd over de wijze waarop blootstelling kan worden voorkomen.

2 maart 2018: Tijdens regulier gebruik is het mogelijk dat respirabele (inhaleerbare) chroom VI vrijkomt in de bedieningsruimte van de PZH2000. Ook tijdens regulier onderhoud is er risico voor blootstelling. Geadviseerd wordt om onderzoek uit te voeren naar de blootstelling.

 

De foto van de 155mm (rook)granaten

De foto is een uitsnede van een promotiefoto van Defensie van de Varpalota Challenge (oefening) in 2016. De foto wordt gebruikt voor promotie van VustCo en werkenbijdefensie. Saillant genoeg staat uitgerekend de chroom VI houdende rookgranaat op de foto.

Hongarije, 26 januari 2016, Varpalota Challenge, PHZ2000.

 

0

Chroom 6: doorzoek de documenten

Het was maar liefst drie jaar wachten op het rapport van het RIVM, maar eindelijk was het dan zo ver. En het oordeel was niet mild: Defensie heeft decennia lang verzuimd om haar werknemers te beschermen tegen blootstelling aan Chroom VI, terwijl de schadelijkheid daarvan bekend was. Al snel komen er berichten over een ‘coulanceregeling’ voor diegenen die aannemelijk kunnen maken dat zij zijn blootgesteld aan chroom VI én dat zij een aandoening hebben die verband houdt met die blootstelling. Dát is dus het addertje. Want hoe toon je dat aan en hoe vind je de weg in de op “onhandige wijze” door Defensie openbaar gemaakte documenten?

Door het RIVM wordt geschreven: “Bij het Defensiepersoneel dat werkzaam was in technische onderhoudsfuncties was er sprake van blootstelling aan chroom-6 die de volgende ziekten kan hebben veroorzaakt: longkanker, neus- en neusbijholtekanker, maagkanker, chroom-6-gerelateerde allergisch contacteczeem, allergische astma en allergische rhinitis, chronische longziekten en perforatie van het neustussenschot door chroomzweren. Doordat de meeste van deze ziekten ook andere oorzaken kunnen hebben, kan in veel gevallen niet met zekerheid worden vastgesteld dat deze ziekten bij oud-werknemers het gevolg zijn van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties. (…) Het chroom-6 waaraan Defensiepersoneel in de periode 1984-2006 heeft blootgestaan, kan nu niet meer worden aangetoond in het lichaam. Chroom-6 wordt namelijk in het lichaam omgezet in chroom-3 en vervolgens uitgescheiden.

Juist ja: ondanks dat een militair kan aantonen dat er blootstelling is geweest en je een aandoening hebt die door chroom VI kan zijn veroorzaakt, dan nog “kan in veel gevallen niet meer met zekerheid worden vastgesteld dat deze ziekten bij oud-medewerkers het gevolg zijn van blootstelling aan chroom-6”. Ongetwijfeld zal het in de drie jaar dat het RIVM over het onderzoek heeft gedaan voor een groot aantal medewerkers onmogelijk zijn geworden om een verband met chroom VI aannemelijk te maken.

Het aantonen van een blootstelling en oorzaak kan dus problematisch zijn. Daar komt nog bij dat Defensie de documenten “openbaar” heeft gemaakt op een wijze waarop de documenten niet door Google gevonden kunnen worden en ook niet doorzoekbaar zijn. Ik heb de chroom vi documenten voor Google vindbaar en doorzoekbaar gemaakt.

Of klik op deze link om alle documenten te bekijken.