0

Bedrijfsvoeringsproblemen bij het gebruik van chromaatvrije primer bij de F-16

Door de vliegbasis Twenthe wordt afgeraden om de chroom VI vrije primer te gebruiken op de F-16. Bij de F-16 zouden aan de vliegtuigbuitenzijde structurele delen aanwezig zijn die bij corrosieschade de vliegveiligheid en operationele inzetbaarheid verminderen.

0

TNO: Onderzoek naar mechanische en corrosiewerende eigenschappen van chromaatvrije primers voor aluminium en staal

TNO voert een onderzoek uit in opdracht van Defensie naar chloorvrije vervangers. Daarbij trekt TNO de conclusie dat chromaatvrije primers, toegepast op aluminium, ongeveer gelijk presteren als chroomhoudende primers. Bij toepassing op staal blijven de chroomvrije primers gemiddeld wat achter bij chroomhoudende primers.

 

0

Schilder- en sluitwerkplaats vliegbasis Twenthe | Brief aan arbeidsinspectie 5 maart 1993

REFERTES

A – Brief Arbeidsinspectie nr. 9303583/Re/Le, d.d. 12 februari 1993.

1. Met referte heeft u het rapport aangeboden met uw bevindingen naar aanleiding van uw inspectie van de schilder- en spuitwerkplaats, hangar 17 op de vliegbasis Twenthe. U constateert een aantal tekortkomingen, die binnen 8 en 13 weken na dagtekening van uw brief dienen te zijn opgeheven. Ik zet echter enkele vraagtekens in de eerste plaats bij de gestelde termijnen en daarnaast bij een aantal door u genoemde tekortkomingen.

2. De schilder- en spuithangar is gebouwd in 1982. In 1980 is de ARBO-wet van kracht geworden als opvolger van de Veiligheidswet 1934. De Veiligheidswet was echter niet van toepassing op Defensie. Derhalve was de ARBO-wet in 1980 ook niet van toepassing op Defensie, tenzij bij Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) anders was bepaald. Eerst met if gang van 1 juni 1985 is bij een AMvB het “ARBO-besluit Defensie” in werking getreden. Het Veiligheidsbesluit fabrieken of werkplaatsen (VBF) kwam tot stand op 19 november 1938 en is na invoering van de ARBO-wet order de werking daarvan gebracht. Derhalve kan Worden gesteld dat ook het VBF met if gang van l juni 1985 veer Defensie van kracht is geworden. Het Veiligheidsbesluit restgroepen (VBR) word pas per l September 1990 van kracht.

3. Op grand van het hiervoor genoemde ben ik van mening dat de tekortkomingen waarbij u verwijst naar het VBF en VBR niet binnen de door u gestelde termijnen behoeven te worden opgeheven. Ik kan u echter meedelen dat een renovatie en nieuwbouw van de schilder- en spuitwerkplaats van ruim 2 mln gulden gepland staat voor 1995.

4. Ten aanzien van de in het rapport genoemde tekortkomingen heb ik de volgende opmerkingen.

a. Ad. pt. 1. Nooduitgangen. De kantine zal Worden voorzien van een nooduitgang zoals reeds in een andere ruimte op de verdieping aanwezig is. De mengkeuken is in het nieuwbouwplan opgenomen en de verfopslag is reeds aangepast.

b. Ad. pt. 2. Toiletvoorzieningen. Het werkcentrum telt in totaal 10 arbeidsplaatsen. Het komt echter zelden of nooit voor dat ook 10 personen in het gebouw werkzaam zijn als gevolg van ziekte, verlof en werkzaamheden die elders op de basis moeten Worden verricht.

c. Ad. pt. 3. Daglicht. Van de werkzaamheden die in deze ruimte Worden uitgevoerd kan worden gesteld dat deze niet langer dan 2 uur aaneengesloten worden verricht, hetgeen maatgevend is veer de bepalingen veer daglicht en uitzicht.

d. Ad. pt. 4. Brandwerendheid. De hangar is voorzien van een branddetectie- en brandmeldsysteem. De bedrijfsbrandweer is 24 uur per dag en 7 dagen per week op de vliegbasis aanwezig/paraat.

e. Ad. pt. 5. Electrische installation. De voorbewerkingsruimte en mengkeuken zijn opgenomen in het nieuwbouwplan. Het is daarnaast niet duidelijk op welke punter de installation niet voldoet aan de normen.

f. Ad. pt. 6. Spuitruimte. Het aanpassen van de ventilatievoorziening zal met de renovatie Worden meegenomen omdat na onderzoek is gebleken dat eenvoudige aanpassingen niet mogelijk zijn, zoals u zelf ook hebt geconcludeerd in uw brief van 23 december 1987. Voor Wat betreft de scheidingswand ben ik van mering dat ook in neergelaten toestand de spuitruimte als élan ruimte moet Worden gezien in de zin van “brandcompartimentering”.

g. Algemeen. Gezien de hiervoor gemaakte opmerkingen bevreemdt het mi dat op geen enkele wijze het “redelijkerwijs” en het “redelijkheidscriterium” is toegepast.

5. Uw rapport is inmiddels aangeboden aan het Ministerie van Defensie in Den Haag, Directie Operation Koninklijke Luchtmacht (DOPKLu) en Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (DMKLu) . Vanwege de omvang van de renovatie en nieuwbouw wordt dit project door de Staf voorbereid. Ik zal het Program a van eisen t.z.t. aan u aanbieden ter beoordeling. In dit licht verzoek ik u de controle op de opheffing van de tekortkomingen te doer plaatsvinden na gereedkomen van de renovatie en nieuwbouw.

1 2 3